کانون دمکراسی آزربايجان

Azərbaycan Demokrasi Ocağı / Azarbaijanian Democracy Institute

پیام خانم ایرنا بوکووا – مدیر کل یونسکو به مناسبت 21 فوریه ( 2 اسفند 89) روز جهانی زبان مادری

تمامی زبانها از طریق ریشه هایشان و وام گیری لغات بهم دیگر مرتبط هستند اما هر یک از آنها منبع منحصر بفردی برای درک و فهم – نوشتن و بیان واقعیت می باشند.

اولین اصوات قابل فهم از طریق زبان مادری ابراز میشوند روز جهانی زبان مادری فرصت مغتنمی است برای درک اهمیت زبانهای مادری و بسیج همگانی برای ترویج سیستم آموزشی چند زبانگی و تنوع زبانی.

در قیاس با تنوع زبانی – زبان مادری موضع اصلی هویت اشخاص می باشد چرا که منبع خلاقیت و ابزار گسترش فرهنگی بوده و هم چنین برای تامین سلامت جامعه بسیار مهم می باشد. واضح است که زبانها عامل توسعه و رشد جوامع بشری هستند. ما در مورد اهمیت تحصیل بزبان مادری و نتایج آموزشی آن مطلع هستیم.آموزش بزبان مادری روش بسیار موفقی برای مبارزه با تبعیض و هم چنین بارور ساختن جوامع مهاجر می باشد زبانها به عنوان سرچشمه علم و دانش تامین کننده توسعه پایدار بوده و بطور هارمونیک روابط ما را با محیط و تغییرات آن مدیریت می کند.

سیستم آموزشی چند زبانه- فرصت افسانوی مورد نیاز برای گفتگو در مورد همکاری و درک متقابل را فراهم می کند زبان مادری بطور هماهنگ همراه با اکتساب سایر زبانها به حیات خویش ادامه می دهد مجموع فضای زبانی باعث پخش ارزش تنوع زبانی در سطح عموم مردم شده و باعث تسریع در تبادل دانش و تجربه می گردد. این امر یکی از اهداف کلیدی اعلام سال 2010 به عنوان سال بین المللی ایجاد روابط حسنه فرهنگی بود اصل آموزش بزبان مادری باید به ستون اصلی سیستم چندگانه زبانی در قرن 21 مبدل گردد.

می توانیم با حمایت از گسترش متوازن ترجمه به عنوان دریچه ایکه که آغازگر تنوع عظیم علم و دانش و تجربیات در سطح جهانی است استفاده نماییم.

موضوع روز جهانی زبان مادری در سال 2011 نحوه بکارگیری تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی برای ترفیع و محافظت از زبانها و تنوع زبانی است.

زبانها فراهم کننده نرم افزار مورد نیاز تکنولوژیهای ارتباطی و اطلاعاتی هستند. این تکنولوژیها در امر توفیع تنوع زبانی پیشتاز هستند یونسکو از ترفیع و گسترش چند زبانگی در اینترنت حمایت می نماید چنین اهدافی موجب همکاری یونسکو با شرکت اعداد و نامها در اینترنت گردید.

تکنولوژیها نوین روشهای جدیدی را برای یادگیری و امتحان زبانها فراهم می نمایند موفقیت نسخه اینترنتی اطلس زبانهای در معرض خطر یونسکو – قدرت اینترنت را در عرصه زبانها و آموزش چند ربانه و هم چنین افرایش آگاهی در سطح جهانی را نشان داد.

تکنواوژیهای ارتباطی و اطلاعاتی را می توان برای ترفیع زبان مادری بکار گرفت باید قدرت پیشرفت را برای حفاظت از تنوع گونه ها (زبانی) در سطح جهانی و هم چنین ترفیع تمامی منابع علمی و اشکال بیانی بکار گیریم.این موضوعات بافت نقش دار تاریخ بشری هستند نوآوری، انعطاف پذیری و تعامل اجتماعی در بطن تکنولوژیهای ارتباطی و اطلاعاتی جدید قرار گرفته که می تواند در دستیابی به این اهداف یاری نمایند.در روز جهانی زبان مادری به همکاری با هم در این مسیر متعهد شویم.

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001910/191071e.pdf

ترجمه : اومود شوکری / امید شکری

20 فوریه 2011 Posted by | فارسی, فدرالیسم, حقوق اقوام, زبان مادری | , , , , , , | بیان دیدگاه

بیانیه فعالین و هواداران جنبش سبز در گرامیداشت روز جهانی زبان مادری

تحول سبز : گروهی از فعالین و هواداران جنبش سبز با صدور بیانیه ای ضمن گرامیداشت روز جهانی زبان مادری ،حمایت خود را از حقوق فرهنگی و زبانی اقوام ایرانی اعلام کردند.

به گزارش تحول سبز در بخشی از این بیانیه آمده است:

ما به عنوان هواداران جنبش سبز ایمان داریم که این همدلی و همراهی به اعتمادسازی بیشتر بین اقوام ایرانی کمک و یاری خواهد نمود و صدور این بیانیه به مناسبت روز جهانی زبان مادری گامی مثبت در این مسیر خواهد بود به اعتقاد ما این اقدامات حمایتی هم به دمکراتیزاسیون جنبش سبز و هم گسترش جغرافیایی جنبش کمک خواهد کرد. جنبش سبز همواره با تاکید بر شعار ” ایران برای همه ایرانیان ” تعهد خود را به پیگیری حقوق مشروع و قانونی همه اقشار و طیفها در چارچوب ایران نشان داده است و اینک در آستانه روز جهانی ” زبان مادری ” گروهها و هواداران جنبش سبز با همراهی عملی در بزرگداشت روز جهانی زبان مادری نیت، اراده و تعهد خود را به تضمین «جقوق شهروندی همه ایرانیان فارق از زبان و مذهب و…» نشان می دهند.

متن کامل این بیانیه که در اختیار تحول سبز قرار گرفته است به  شرح زیر میباشد:

بعلیرغم دیدگاههای روشن سران و هواداران جنبش در توسعه روند دمکراسی خواهی ،هنوز مواضع و دیدگاههای آن در برخی زمینه ها از جمله در تضمین حقوق فرهنگی و زبانی اقوام ایرانی به درستی تبیین نشده است و این باعث برخی بی اعتمادی ها و عدم درک متقابل بین«برخی از اقوام ایرانی» با نیروهای حاضر در جنبش سبز را فراهم آورده است.

جنبش سبز همواره با تاکید بر شعار ” ایران برای همه ایرانیان ” تعهد خود را به پیگیری حقوق مشروع و قانونی همه اقشار و طیفها در چارچوب ایران نشان داده است و اینک در آستانه روز جهانی ” زبان مادری ” گروهها و هواداران جنبش سبز با همراهی عملی در بزرگداشت روز جهانی زبان مادری نیت، اراده و تعهد خود را به تضمین «جقوق شهروندی همه ایرانیان فارِغ از زبان و مذهب و…» نشان می دهند.

ما به عنوان هواداران جنبش سبز ایمان داریم که این همدلی و همراهی به اعتمادسازی بیشتر بین اقوام ایرانی کمک و یاری خواهد نمود و صدور این بیانیه به مناسبت روز جهانی زبان مادری گامی مثبت در این مسیر خواهد بود به اعتقاد ما این اقدامات حمایتی هم به دمکراتیزاسیون جنبش سبز و هم گسترش جغرافیایی جنبش کمک خواهد کرد.

با گرامیداشت روز جهانی زبان مادری و آرزوی برخورداری همه ایرانیان ترک ، کرد ،عرب ، بلوچ و ترکمن «گیلانی ، ارمنی ، آشوری ، و…» از تحصیل زبان مادری«یا /اموزش زبان مادری» ، گرامیداشت روز جهانی زبان مادری را فرصت مغتنمی برای جنبش سبز می دانیم تا سیاست روشن خود درباره شناسائی هویت و «حقوق شهروندی همه شهروندان از جمله حقوق شهروندی اقوام » ایرانی را موکدا و با افتخار اعلام کند ، گرامیداشت روز جهانی زبان مادری را فرصتی در اعتماد سازی به نفع دمکراتیزاسیون ایران و سعادت همه اقوام ایران ارزیابی کرده و اقدام مثبت و سازنده همه نیروهای سیاسی و هواداران جنبش سبز را در همراهی با خواسته های برحق اقوام ایرانی تقاضا می کنیم.
جمعی از فعالین و هواداران جنبش سبز ایران

کانون دمکراسی آزربایجان با ارزیابی مثبت از این بیانیه استقبال نموده و با تاکید برحمایت از وجوه دمکراتیک  جنبش سبز در عین نقد نقاط منفی ، خواستار تداوم اینگونه حرکتها هستیم و باور داریم که در صورت مداوم بودن به رسمیت شناختن حقوق ملی و دمکراتیک ملیتهای ایران از سوی هواداران جنبش سبز ، دیوار بی اعتمادی بین جنبش ملی -دمکراتیک آزربایجان با جنبش سبز به تدریج فرو خواهد ریخت.

یادآور میشود که کانون دمکراسی آزربایجان پارسال در چنین روزهایی با ارائه یک بسته پیشنهادی خواستار موضعگیری سران ، اعضا و هواداران جنبش سبز در خصوص مساله حقوق ملیتها و به ویژه روز جهانی زبان مادری شده بود که در لینک زیر می توانید مطالعه کنید:

متن بسته پیشنهادی کانون دمکراسی آزربایجان به سران ، احزاب و گروهها و هواداران جنبش سبز

20 فوریه 2011 Posted by | فارسی, فدرالیسم, ملیتهای ایران, آنا دیلی, بیانیه - آچیقلاما, حقوق اقوام, حرکت ملی | , , , , , , , | ۱ دیدگاه

   

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: